บทความ

การขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เตรียมตัวไปฮันนีมูนกัน...

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์

การขอวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเยี่ยมเยือน กรณีผู้เชิญพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนต้องโทรนัดทางโทรศัพท์เพื่อขอยื่นวีซ่า ที่หมายเลข 1900-222-340 (นาทีละ 9 บาท และโทรได้เฉพาะภายในประเทศ)

ห้ามยื่นล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทาง 3 เดือน
อนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 3 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศ

ผู้ยื่นคำร้อง (เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี : ได้รับการยินยอมจากบิดามารดา โดยมีใบเซ็นยินยอมจากอำเภอ)
ต้องยื่นหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกสารของผู้เชิญที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

         * จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อโดยผู้เชิญ พร้อมคำยืนยันว่าผู้เชิญกำลังรอการเยือนของผู้ยื่นคำร้องอยู่ หากผู้เชิญไม่ใช่เจ้าบ้าน กรุณาระบุเหตุผล ไม่มีรูปแบบบังคับสำหรับจดหมายเชิญ และจดหมายเชิญนี้ต้องส่งไปยังผู้ยื่นคำร้องซึ่งต้องนำมายื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆ

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายเชิญได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ:
www.eda.admin.ch/bangkok

         * หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจากบริษัทประกันภัยที่ตั้งหรือมีสาขาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศ
อื่นๆในกลุ่มเชงเก็น ซึ่งมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร (หรือจำนวนบาทที่เทียบเท่ากัน ) กรมธรรม์ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดช่วยชีวิต การเดินทางกลับด้วยสาเหตุทางการแพทย์ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน

ข้อควรระวัง : ประกันที่ซื้อมาจะต้องเรียกเงินคืนได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับวีซ่า
______________________________________________________

เอกสารของผู้ยื่นคำร้องวีซ่า (ผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย กัมพูชา พม่าหรือลาว โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

         * แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกโดยสมบรูณ์ ลงวันที่และลายมือชื่อโดยผู้ยื่นคำร้องกรุณาระบุชื่อ สกุล ชื่อต้น และที่อยู่ที่ชัดเจนของผู้เชิญ (และเจ้าบ้านหากไม่ใช่คนเดียวกัน) ซึ่งพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
         * รูปถ่ายสี ปัจจุบัน จำนวน 2 ใบ (มีขนาด 3.5 x 4 เซนติเมตร คมชัดพื้นหลังเป็นสีขาว เห็นเฉพาะใบหน้าและลำคอ)
         * หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อยอีก 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ต้องการจะพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว
         * สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงการต่ออายุ การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
         * หลักฐานการสำรองเที่ยวบินไปและกลับ ประเทศไทย-กลุ่มประเทศเชงเก็น-ประเทศไทย ที่ยืนยันที่นั่งแน่นอน
         *ข้อควรระวัง ห้ามซื้อตั๋วเดินทางก่อนจะได้รับวีซ่าสถานเอกอัครราชฑูตฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ได้ หากเกิดการล่าช้าหรือวีซ่าได้รับการปฎิเสธ
         * หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา: หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาหรือนักเรียน)
         * เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานสูติบัตร และทั้งบิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง ในกรณีที่บิดา-มารดาไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก จะต้องมีใบยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศได้ ซึ่งออกจากอำเภอ
         * กรณีที่เจ้าบ้านและผู้ยื่นคำร้องเป็นญาติกัน ให้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยการแสดงเอกสารอ้างอิงของทางราชการ (เช่น ทะเบียนสมรส (คร.2), สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ)

ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารทั้งหมดพร้อมสำเนา สถานเอกอัครราชทูตฯจะรับคำร้องขอวีซ่า พร้อมเอกสารประกอบที่ครบสมบรูณ์เท่านั้น

ค่าธรรมเนียม
         สถานทูตฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า ราคา 60 เหรียญยูโร ชำระเป็นเงินสด ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นเงินสกุลบาท ให้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ของสถานทูตฯ หรือ call center (1900-222-340) เตรียมเงินมาให้พอดี และะจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมนี้ให้หากคำร้องได้รับการปฏิเสธ


Embassy of Switzerland
35 North Wireless Road, (Thanon Witthayu)
Bangkok 10330
G.P.O. Box 821, Bangkok 10501
Phone: 02 253 01 56-60, Fax: 02 255 44 81
ban.vertretung@eda.admin.ch,

www.eda.admin.ch/bangkok

การดำเนินการ
         สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์จะใช้เวลาพิจารณา 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับคำร้อง หากสถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควร ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับ “หนังสือให้การรับรอง” (Verpflichtungserklärung) ซึ่งผู้ยื่นคำร้องต้องส่งต่อไปยังผู้เชิญ/เจ้าบ้านที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตนเอง
เมื่อการตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วเจ้าบ้านจะต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นคำร้องที่ประเทศไทยทราบโดยตรง

         เมื่อได้รับแจ้งแล้ว อีกประมาณ 10 วัน ให้ผู้ยื่นคำร้องยื่นหลักฐานการสำรองเที่ยวบินระบุวันไป-กลับใบใหม่และหนังสือเดินทางที่สถานทูตฯ

         สถานเอกอัครราชทูตฯจะไม่ให้ข้อมูลใดๆเรื่องวีซ่าทางโทรศัพท์
         สามารถรับผลการตัดสินได้ 3 วันทำการ หลังจากวันที่ได้ยื่นคำร้อง
         สถานเอกอัครราชทูตฯไม่มีบริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

         สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์สงวนสิทธิที่จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมหากจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
www.eda.admin.ch/bangkok
______________________________________________________

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 09.04.2009
http://www.eda.admin.ch/etc/

ข้อมูลภาษาเยอรมัน
Besuchervisum, Garant in der Schweiz wohnhaft
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/tha.Par.0276.File.tmp/visitor_de_Schengen.pdf

Besuchervisum, Garant ist bei der Botschaft angemeldet
http://www.eda.admin.ch/etc/visitor_141_de%20Schengen.pdf

ตัวอย่างใบเชิญ
BESUCHERVISUM, Musterbrief für die Einladung
-> ist durch die eingeladene Person zusammen mit dem Visumantrag bei der Botschaft abzugeben

http://www.eda.admin.ch/etc/Musterbrief%20Einladung%20Schengen.pdfhttp://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/asia/vtha/ref_visinf/vistha.html

ภาษาฝรั่งเศส
VISA DE VISITE, lettre-type d'invitation
(doit être remise par l'invité(e) qui la joindra à son dossier de demande de visa)
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edactr/tha.Par.0035.File.tmp/Visa%20de%20visite_lettre-type%20d%27invitation%20Schengen.pdf

Switzerland 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Luzern December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Interlaken December 2011
Switzerland Zermatt December 2011

Switzerland Zermatt December 2011
Switzerland Zermatt December 2011
Switzerland Zermatt December 2011
Switzerland Zermatt December 2011
Switzerland Zermatt December 2011
Switzerland Zermatt December 2011
Switzerland CHF-THA 2011
Switzerland CHF-THA 2011
Switzerland CHF-THA 2011