บทความ

การจดทะเบียนสมรส  

     การแต่งงานจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เมื่อคู่บ่าว-สาวจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส แต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และสามารถไปจดทะเบียนที่ไหนได้บ้างนั้น เรามีคำแนะนำดีๆ มาบอกกันค่ะ…

Article

++ สถานที่แจ้ง ++

ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


++ คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ++

     1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
     2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
     3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
     4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
     5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
     6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน           เว้นแต่
       * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
       * สมรสกับคู่สมรสเดิม
       * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
       * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
       * ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

++ เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส ++

     1. บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
     2. สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
     3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน

++ ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส ++

      1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
     2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
     3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
     4. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

++ ค่าธรรมเนียม ++

      1. การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าป่วยการพยานที่นายทะเบียนหาให้คนละ 2.50 บาท
     2. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน
     3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

++ การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานทะเบียน ++

      1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรส ไปจดทะเบียนสมรสยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อ นายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ - ส่งด้วย
     2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
     3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
dopa.go.th
ขอขอบคุณภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player