บทความ

เงื่อนไขการสมรส 

 

     การที่จะสมรสกันได้นั้น กฎหมายยังได้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้

     (๑) เรื่องอายุของชายหญิงที่จะทำการสมรสกัน กฎหมายกำหนดว่า ต้องมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ เหตุผลที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ก็ เพราะ การสมรสนั้นทำให้เกิดมีความสัมพันธ์กันตามกฏหมาย และเกิดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวมาก การที่จะให้เด็กทำการสมรสกัน ก็จะทำ ให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้ กฎหมายจึงกำหนดอายุของคู่สมรส เอาไว้โดยเอาเกณฑ์ที่พอจะ เข้าใจถึงการกระทำของตนเองได้

     (๒) เรื่องความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่คู่สมรส เป็นผู้เยาว์ เหตุผลที่ กฎหมายกำหนดเงื่อนไขนี้ก็เพราะว่า เพื่อที่จะให้ ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิต ครอบครัวของผู้เยาว์ ความยินยอมนี้อาจทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อคู่สมรสของทั้ง ๒ ฝ่าย และลง ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมหรืออาจทำโดยวิธีอื่น เช่น ให้ความยินยอมด้วยวาจา

     (๓) กฎหมายห้ามชายหญิงที่มีคู่สมรสอยู่แล้วไปทำการสมรสกับคนอื่นอีก ซึ่งเรียกกันว่า การสมรสซ้อน เหตุผลก็คือ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา ขึ้นภายในครอบครัว เพราะกฎหมาย ในปัจจุบันรับรองความสัมพันธ์ ระหว่างสามีภริยาแบบผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้น

     (๔) ในกรณีที่หญิงที่สามีเดิมตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น เช่น หย่าขาดจากกัน จะทำการสมรสครั้งใหม่ได้ต้องกระทำหลังจากที่ การสมรสเดิมสิ้นสุดไป แล้ว ๓๑๐ วัน เหตุผล ที่กฎหมายห้ามก็เพื่อ ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับบุตรที่เกิดมาว่าจะถือว่า เป็นบุตรของใคร (สามีใหม่หรือสามีเก่า)

     (๕) กฎหมายห้ามคนวิกลจริต หรือ ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำ การสมรส เหตุผล ก็เพื่อ ให้ครอบครัวมีชีวิตที่สงบสุข ถ้าให้แต่งงานกับ คนบ้าแล้วก็อาจเกิดปัญหาได้

     (๖) กฎหมายห้ามชายหญิงที่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือ โดยตรง ลงมา ทำการสมรสกัน เช่น พ่อสมรสกับลูก และรวมถึงเป็นพี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเป็น พี่น้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ด้วยเหตุผลก็เพราะในทางการแพทย์นั้น เขาพิสูจน์ได้ว่าถ้า คนที่มี สายเลือดเดียวกันสมรสกัน บุตรที่เกิดมาจะรับเอาส่วนที่ไม่ดี ของทั้ง ๒ ฝ่ายมาทำให ้เด็กที่ เกิดมาเป็นเด็กที่ผิดปกติ นอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผล ทางสังคมด้วย คือ สภาพของสังคมไทย ไม่ยอมรับการสมรสแบบนี้ด้วย

     (๗) กฎหมายห้ามผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมทำการสมรสกัน เหตุผลที่กฎหมายห้าม ก็เพื่อมิให้เกิดความสับสนของสถานะของแต่ละฝ่ายว่า จะเป็นบุตรบุญธรรมหรือสามีภริยานั่นเอง

ข้อมูลจาก:: กฎหมายกับความรัก โดย ศาสตร์ตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player